28.06.2014 r.107 Budowa pomostu.13 Mikołajki 2016 r.096 Mikołajki 2017.110
Luty 2019
P W Ś C P S N
« Sty    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

YouTube

Sołtys: Zapraszam do pisania na chacie
Anonymous2: można bez logowania
Sołtys: not-one-care
Anonymous4: z telefonu działa
Anonymous4: cool
Sołtys: Przypominam o zebraniu wiejskim
Sołtys: Dziękuję wszystim obecnym za udział w zebraniu wiejskim. Na zebranie przyszło 31 osób.
Sołtys: Można już zapoznać się z podziałem Funduszu Sołeckiego na 2017 r.
Anonymous1315: smile
Anonymous1758: super strona
Sołtys: pozdrowienia dla mieszkańców Słup
Sołtys: zapraszamy na seans filmowy 22.10.2016 r.
Anonymous4950: Fajna strona.
Anonymous5637: Powodzenia na zawodach w siateczce
Sołtys: Dziękujemy
Anonymous28054: hehe
Anonymous33767: Wesołych Świąt dla mieszkańców Słup

04.08.2018 r. odbyło się zebranie wiejskie zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Przywitanie mieszkańców.
 2. Wybór prowadzącego zabranie i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie porządku zebrania.
 5. Zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.
 6. Zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.
 7. Przedstawienie projektu uchwały wraz z wnioskiem do funduszu sołeckiego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o podziale funduszu sołeckiego na 2019 rok.
 9. Wnioski do budżetu Gminy Dywity na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dywity maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych oraz uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Dywity.
 11. Udział sołectwa w XII Konkursie na najlepszy produkt żywnościowy Gminy Dywity „O Garniec Kłobuka”.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Jednym z najważniejszych punktów zebrania było podjęcie uchwały w sprawie podziału środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. W przyszłym roku do dyspozycji mamy 45 901,10 zł, przy czym mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali o następującym rozdzieleniu funduszy:

Świetlica Wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie – 17 000,00 zł.

Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty – 9 500,00 zł.

Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami – 4 000,00 zł.

Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne – 11 778,10 zł.

Opłacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl  – 123,00 zł

Zakup traktora ogrodowego – 2500,00 zł

Zakup strojów sportowych – 1000,00 zł    

 

Środki te będą przeznaczone na realizację następujących zadań:

Dokonanie zakupu wszelkich rzeczy potrzebnych do utrzymania, funkcjonowania i podniesienia standardu Świetlicy Wiejskiej oraz obiektów, infrastruktury i terenów wiejskich, doposażenie obiektów i terenów wiejskich (m.in. zakup ławek, ogrodzenia, sprzętu sportowego w tym elementów siłowni zewnętrznej, materiałów budowlanych – kostka brukowa, płyty chodnikowe itp.). Zlecenie opieki nad Świetlicą Wiejską (zatrudnienie „świetliczanki” ok. 4 000 zł/rok). Utrzymanie porządku i czystości na terenie Sołectwa poprzez koszenie trawy, przycinanie krzaków, drzew, pielęgnację klombów i terenów zielonych, wykonywanie bieżących prac porządkowych (zatrudnienie: osoby do koszenia sołectwa ok. 4 000 zł/sezon, osoby do utrzymania klombów i nasadzeń ok. 1 000 zł/sezon, osoby do wykonywania drobnych prac porządkowych ok. 1 000 zł/sezon), zakup nasadzeń oraz środków i akcesoriów do koszenia (w tym paliwo). Przeprowadzanie bieżących napraw i remontów na terenie Sołectwa mających na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz modernizację obiektów, infrastruktury i terenów wiejskich (zlecanie firmom lub osobom różnego rodzaju prac i napraw ok. 8 000 zł/rok, w tym zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej), naprawa i bieżący serwis sprzętu i narzędzi sołeckich. Zakup tablicy ogłoszeń na Osiedle Leśne  oraz tablic z oznaczonymi numerami domów. Organizacja konkursów, zawodów, festynów i spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz zakup wszelkich rzeczy potrzebnych do udziału w imprezach gminnych. Utrzymanie domeny internetowej sołectwa. Zakup stroi sportowych, które zostaną wykorzystane podczas różnego rodzaju zawodów sportowych i będą służyły promocji sołectwa i gminy. Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy.

 

Poniżej streszczenie przebiegu obrad:

W związku z brakiem wystarczającej liczby mieszkańców w pierwszym terminie (o godz. 18:00) zebranie rozpoczęło się w drugim terminie tj. o godz. 18:30. Na początku Sołtys przywitał przybyłych na zebranie. Następnie mieszkańcy jednogłośnie wybrali przewodniczącego zebrania i protokolanta oraz stwierdzono ważność zebrania. Kolejno Sołtys przedstawił proponowany porządek zebrania, który zatwierdzili wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy.

W dalszej części Sołtys zapoznał mieszkańców z realizacją wydatków za pierwszy kwartał 2018 r. – pytań i uwag nie było. Następnie Sołtys zaproponował podział środków w ramach funduszu sołeckiego oraz poprosił mieszkańców o zgłaszanie własnych propozycji. Obecni na zebraniu po krótkiej dyskusji zatwierdzili proponowany podział środków
w ramach funduszu sołeckiego, a następnie po przedstawieniu projektu uchwały wraz
z wnioskiem do funduszu sołeckiego została ona jednogłośnie przyjęta.

Kolejno Sołtys przedstawił obecnym projekty uchwały Rady Gminy Dywity dotyczące m.in. zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych. Po przedstawieniu projektów uchwał przedyskutowano je. Sołtys przedstawił treść uchwały opiniującej w/w projekty. Po krótkiej dyskusji uchwała została jednogłośnie podjęta.

Następnie mieszkańcy omówili istotne kwestie związane z funkcjonowaniem Sołectwa (potrzeby inwestycyjne wykraczające poza możliwości budżetu sołeckiego) zobowiązując Sołtysa oraz Radną do złożenia wniosków do Budżetu Gminy Dywity na 2019 r. w następujących sprawach:

1) remont drogi gminnej przy blokach nr 55 i 56A (z drogi powiatowej do lokalnej kotłowni) – działka o nr ewidencyjnym 161/68. Radna i Sołtys poinformowali, że Wójt na jednej z sesji obiecał, że inwestycja ta zostanie wykonana jeszcze w tym roku. Radna nadmieniła, że remont drogi jest powiązany z budową kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej, która zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą ma się zakończyć do 30.03.2019 r.
W związku z tym można przypuszczać, że droga do Tamexu zostanie wyremontowana w następnym roku. Mieszkańcy wyrazili niezadowolenie z tego faktu, gdyż powyższy remont był im obiecany jeszcze w 2017 r. Dodatkowo ustalono, że nie ma już potrzeby składania tego wniosku do budżetu.

2) modernizacja boiska do koszykówki/tenisa ziemnego poprzez pokrycie jego powierzchni powłoką chlorokauczukową. Mieszkańcy po raz kolejny podkreślili, że betonowa płyta boiska z roku na rok podlega istotnemu zniszczeniu i za chwilę trzeba będzie od nowa wylewać posadzkę, którą obecnie można by było wykorzystać jako podstawę pod chlorokauczuk (co nie jest bez znaczenia dla kosztu inwestycji).

3) utwardzenie przejścia od drogi powiatowej, przy boiskach do siatkówki plażowej oraz koszykówki/tenisa ziemnego w kierunku ogródków działkowych (do wylanego asfaltu) działka nr 170/5. Mieszkańcy wyrazili opinię, że przejście to jako zakończenie inwestycji drogowej w tej części osiedla (wylany w poprzednich latach asfalt) powinno być wykonane w technologii kostki brukowej z odpowiednim, ze względu na nachylenie terenu odwodnieniem. Radna poinformowała obecnych na zebraniu, że wniosek ten był składany w poprzednich latach i nie został uwzględniony w budżecie, gdyż wykonywana jest inwestycja dotycząca odwodnienia drogi powiatowej (angażuje ona znaczne środki finansowe). Mieszkańcy ustalili, że jest to jeden z większych problemów we wsi i mimo wszystko należy złożyć wniosek, aby inwestycja ta znalazła się w Budżecie Gminy na 2019 r. lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4) utworzenie ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Osiedle Leśne z miejscowością Słupy. Radna poinformowała obecnych, że wniosek ten był składany już kilka razy i co roku był uwzględniany w Budżecie Gminy (nie doczekał się realizacji). W 2018 r. radni zdecydowali o przesunięciu środków na inwestycję związaną z odwodnieniem drogi powiatowej. Mieszkańcy podkreślili, że inwestycja ta jest im obiecywana od lat i należy napisać wniosek, aby inwestycja ta znalazła się w Budżecie Gminy na 2019 r. lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5) remont drogi gminnej działka nr 154 (z drogi powiatowej, w kierunku szkoły i przedszkola). Radna poinformowała, że remont tej drogi był obiecany przez Wójta w 2019 r. i inwestycja ta będzie wykonana po realizacji zadań: odwodnienie drogi powiatowej oraz remont drogi gminnej przy blokach nr 55 i 56A – działka o nr ewidencyjnym 161/68.

6) wykonanie odwodnienia drogi od posesji nr 142 na terenie Osiedla Leśnego. Mieszkańcy Osiedla Leśnego wnioskują o wykonanie odwodnienia drogi przez Gminę – sami są w stanie zakupić materiały. Ustalono, że wniosek z tą informacją będzie złożony do Budżetu na 2019 rok.
           

W sprawach różnych poruszone zostały następujące kwestie:

– zaśmiecania plaży przez osoby przyjezdne – Sołtys poinformował, że poprosi Policję i Straż Gminną o patrole na plaży;

– udziału sołectwa w konkursie „O Garniec Kłobuka”;

– organizacji „Dnia Ziemniaka”.

       W związku z brakiem innych spraw zebranie zakończono.